Case Management

The Strengths Model

Case managern som arbetar enligt The Strengths Model Case Management hjälper individen att koordinera sina önskningar, sina talanger och färdigheter med de med möjligheter och stöd som finns i omgivningen. För att lyckas med detta måste utgångspunkten vara individens behov och förmågor.

Utbildningsprogram

Via länken nedan kan du ladda hem utbildningsprogrammet och se innehållet i baskursen för Strengths model case management. 

The Strengths Model

Tillkomsten och skapandet av The Strengths Model får till stora delar tillskrivas professor Charles Rapp och hans kolleger vid institutionen för socialt arbete vid University of Kansas. Enligt Rapp bygger modellen på två antaganden om mänskligt beteende. För det första lyckas människor bättre i sin dagliga livsföring när de använder och utvecklar sin egen potential. Enligt Rapp och Goscha (2006 och 2012) har många av de psykiskt funktionshindrade förlorat kunskapen om sina inre styrkor, förmågor och talanger. Det andra antagandet i modellen är att mänskligt beteende till stor del är en funktion av vilka resurser som finns tillgängliga. Personer med psykiska funktionshinder behöver tillgång till samma resurser som alla andra. Eftersom brukare inom den psykiatriska vården ses på samma sätt som andra personer i samhället fokuseras insatserna i modellen på att stötta brukaren att få tillgång till dessa resurser.

The Strengths Model Case Management bygger på sex teoretiska principer

 1. Fokus ligger på individens styrkor/förmågor/möjligheter
 2. Relationen mellan case managern och individen är central
 3. Insatser i form av åtgärder bygger på individens självbestämmande
 4. Samhället ses som en uppsjö av resurser och inte som ett hinder
 5. Intensivt uppsökande verksamhet är det arbetssätt som föredras
 6. Personer som lider av svåra psykiska sjukdomar kan fortsätta att lära och växa samt förändras

Styrkeanalysen

Styrkeanalysen är ett verktyg som hjälper case managern behålla sin målmedvetenhet i att hjälpa och stötta en individ att tillfriskna och förändra sitt liv. Det är ett verktyg som, när det används på rätt sätt, erbjuder en helhetssyn på individen. Det förminskar inte en individs komplexitet till en diagnos eller ett antal problem, utan fokuserar på att hitta styrkor och förmågor med utgångspunkt från individens horisont. En kreativ case manager ser inte styrkeanalysen som pappersarbete, utan mer som en duk där man kan skapa ett porträtt av den unika individen de ser framför sig och som individen sedan kan använda under sin återhämtningsresa.

Diplom

Efter genomgången kurs tilldelas kursdeltagarna ett diplom där det framgår att de genomgått baskursen i Strengths Model dvs. de har certifierats att kunna arbeta med modellen i sitt klientarbete. Av diplomet framgår också vad kursen innehållit. Efter fortsättningsutbildning i form av en ”Spetsutbildning” i Strengths Model är kursdeltagarna certifierade att leda och ansvara för grupphandledningar som är en form av självhjälpsgrupper dit case managers kan ta ärenden för att få hjälp av sina kolleger att generera idéer för att föra klientärendet vidare mot en lyckad rehabilitering.

Varför Case Management?

Case Management vilar på två grundpelare

Att göra det möjligt

Case managern mobiliserar individens inneboende styrkor, talanger och förmågor för att han/hon kan fungera självständigt.

Att underlätta

Som underlättare skapar case managern kanaler till de resurser individen behöver. Case managern lotsar individen till rätt åtgärd vid rätt tidpunkt.

Fördelar med Case Management och Strengths Model (Styrkemodellen)

Individnivå
 • Fokus på individens styrkor, inte problemen
 • Får hjälp att mobilisera egna resurser
 • Individen i centrum
 • Snabbare åtgärder
Organisationsnivå
 • Hindrar rundgång
 • Effektivare kontroll av kostnader
 • Effektivare utnyttjande av resurser
Samhällsnivå
 • Mobiliserar samhällets resurser
 • Effektivare utnyttjande av samhällets resurser
 • Kostnadseffektiv

Vad är Case Management enligt Strengths Model?

Omsorgsperspektivet har dominerat psykiatrin under lång tid och alltid varit inriktad på bedömning, diagnosticerande och behandling av individens fel och brister. Genom att först och främst fokusera på sjukdomen formar detta synsätt hur man ser på individen och ofta leder det till att vi hjälper individen att leva som funktionshindrad istället för att underlätta för individen att leva ett fullvärdigt liv i samhället. The Strengths Model (Styrkemodellen) lyfter fram att alla individer har förmågan att växa, utvecklas och tillfriskna. Alla individer har inneboende styrkor, förmågor, talanger, önskningar och ambitioner. Case managerns uppgift i styrkemodellen är att mobilisera dessa resurser.

Återhämtning (recovery)

En rehabprocess som ska främja hälsa måste inledas med att individen erhåller en känsla av gemenskap, delaktighet samt ges möjligheten till medbestämmande. För att denna process ska få energi spelar bemötandet och relationen mellan vårdpersonal och individ störst roll. Ett humanistiskt synsätt ska genomsyras av ett gott bemötande. Vad det handlar om är att bli mottagen på ett värdigt och respektfullt sätt. Den psykiatriska vården måste bli mer inriktad på att det går att tillfriskna d.v.s. bli återhämtningsinriktad. Den senaste forskningen visar att det går att tillfriskna även från svåra psykiska funktionshinder.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB