Referenser

Socialstyrelsen (SOS)

Strengths Model Case Management är den metod som Socialstyrelsen (SOS) rekommenderar i arbetet med vård och stöd vid kognitiva funktionshinder, missbruk och beroende. Efter en systematisk genomgång av forskningen på området rekommenderar Socialstyrensen i sina nya Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2015) att man i sitt klientarbete använder sig av Strengths Model Case Management.

För mer info angående Socialstyrelsens rekommendation:

Missbruk eller beroende och behov av samordning (PDF)


Case Management-utbildningar

Professor Charles Rapp

Associate Professor Marnetoft is an international leader in strengths-based services for people with disabilities. He has visited The University of Kansas School of Social Welfare on several occasions. He met with the originators of the Strengths Model, the staff of the Center for Mental Health Research and Innovation, and visited various sites where he observed first hand Strengths Based Case Management practice. His professional commitments emphasize client self-determination, empowerment, and a profound belief in people's ability to grow, change and achieve. He is a frequent speaker at conferences in Sweden and around the globe. I am honored to be Sven-Uno's colleague and friend.

Charlie Rapp is Professor at the University of Kansas School of Social Welfare and has for a long time been the Director of the Office of Mental Health Research and Training. He holds a PH.D. and M.S.W. from the University of Illinois and a BS from Millikin University. He is the developer of Strengths Model of case management and the client-centered performance model of social administration. His book, The Strengths Model: Case Management with People Suffering from Severe and Persistent Mental Illness, was published in its first edition by Oxford Press in August, 1998. Second edition 2006 and third edition 2012.

Här är jag och Professor Charles Rapp i hans arbetsrum vid University of Kansas, USA.  Bilden togs vid en av mina studievistelser vid Rapps institution vid universitetet.

Här undervisar Professor Charles Rapp mina studenter vid Mittuniversitetet i Strengths Model case management, som han utvecklat.

Förutom att undervisa studenter vid Mittuniversitetet i Strengths Model case management fanns det också tid att åka runt i Jämtland och visa upp vårt fantastiska landskap.


Micael von Wowern

Utvecklingsledare

Case Management, Strengths model, gör praktik av ett återhämtnings­inriktat förhållningssätt. 

I sydöstra Skåne (kommunerna Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Skurup) påbörjade vi 2007 att utbilda beslutsfattare, profession och brukare i ett återhämtningsinriktat förhållningssätt. 
Vi hade länge letat efter något som kunde utmana och utveckla det etablerade inom såväl kommunal som regional psykiatri. Vid en konferens, anordnad av RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) i Stockholm, hittade vi det vi sökte! 

Där föreläste (bland många andra) Daniel Fisher, som är psykiatriker i Boston/USA, om sin egen återhämtning (han är före detta brukare med diagnos schizofreni). Hela den dagen blev en stor ”AHA-dag” och plötsligt var det bitar, som började falla på plats och Daniel Fishers och de övriga föredragshållarnas budskap till oss som var där förmedlade det som vi sökt. – vi såg hoppet och möjligheterna med förhållningssättet!

Snart kom vi att inse att vi var i behov av en metod, ett verktyg som kunde omsätta det återhämtningsinriktade förhållningssättet till praktisk handling. Vi började söka efter möjliga metoder som byggde sin praktik på återhämtningens (värde-)grunder. Vi var fast beslutna om att vi behövde utveckla det som kallats för ”kontaktmannaskap” inom psykiatrisk verksamhet. Det vi ville åstadkomma var en funktion/roll som samordnar och synkroniserar kontakter/aktörer som kan vara aktuella för en brukare, så att perspektivet på den enskildes livssituation kan beskrivas som en helhet och bygger på återhämtningens principer.

Efter tips från CEPI (Centrum för Psykosociala Insatser) i Lund, fick vi kunskap om att det fanns en möjlig modell, Styrkemodellen (Strengths model), som väl skulle stämma överens med återhämtningens grunder. 

Jag tog kontakt med Sven-Uno Marnetoft i Östersund och vårt samarbete påbörjades 2010! Sven-Uno Marnetoft, som utbildats i metoden/modellen i USA av modellens grundare (Charles A Rapp), har varit vår kursledare och han har sedan 2010 utbildat ett dryga 80 tal medarbetare från våra fem kommuner varav ett 10 tal gått vidare i en för oss speciellt framtagen ”CM-spetsutbildning”. 

Syftet med spetsutbildningen är att bland våra egna medarbetare utveckla kunskap och färdighet att hantera modellen, så vi kan få ett mindre omvärldsberoende vad avser handledning och vägledning till våra grundutbildade medarbetare.

Bland de effekter vi kan se är att samordning av insatser och stöd kring brukaren blir bättre. Modellen bejakar en helhetssyn och val av insatser stöd utgår ifrån brukarens egna resurser, önskemål och prioriteringar. Vi medarbetare lär oss att vara följsamma och bekräfta brukarens resurser och erfarenheter. Fokuseringen på resurser istället för problem ger också brukaren mer hopp och stärker självkänslan.

Genom åren har jag i samtal med Sven-Uno successivt kunnat utveckla innehållet i utbildningen ”Case Management enligt styrkemodellen”, så den utan att förlora sina kärnvärden anpassats till de förhållanden vi har inom den kommunala socialpsykiatrin, eftersom vi verkar i en föränderlig värld. 
Detta visar på Sven-Unos stora flexibilitet och förmåga till följsamhet utan att ge avkall på de grundvärden som modellen vilar på!   

För oss har utbildningen/modellen inneburit en tydlighet kring värdet av att fokusera/inventera och analysera brukarens resurser/styrkor/färdigheter/erfarenheter i syfte att stödja brukarens återhämtningsprocess.

Micael von Wowern
Utvecklingsledare
Sydöstra Skånes kommuner


Johanna Ekstam och Minna Jansson

Vi har gått en utbildning i Case management- the Strengths model. The Strengths model innebär ett förhållningssätt där fokus läggs på personers styrkor, resurser och förmågor snarare än problem och svårigheter. Detta förhållningssätt kommer vi ha nytta av i vårt arbete med unga vuxna som är i behov av stöd från socialtjänsten. Vi har fått redskap att kunna utforska och kartlägga intressen, egenskaper, tidigare använda resurser, nätverk, utbildning, arbetslivserfarenhet, mål, förutsättningar etc för att den unge lättare ska kunna möjliggöra en förändring. Under utbildningen har vi även haft grupphandledningar där vi gjort styrkeanalyser, vilket varit givande och som vi kommer fortsätta med i vårt arbete.

Johanna Ekstam och Minna Jansson
Socialsekreterare, vuxenenheten
Stockholms stad

Professor Juhani Wikström

Bra fungerande rehabilitationsmodeller för funktionshindrade personer kräver mångvetenskapligt samarbete mellan forskare och rehabiliteringshandläggare och terapeuter från olika discipliner. Möjligheter till ett mångvetenskapligt och multi professionellt samarbete och diskussion behöver utvecklas mer. En viktig internationell rehabiliteringsorganisation där utvecklingsarbete inom detta område sker är organisationen European Forum for Research in Rehabilitation (EFRR). Den internationella vetenskapliga tidskriften International Journal in Rehabilitation Research (IJRR) med dess mångvetenskapliga inriktning bidrar också till detta utvecklingsarbete. Som huvudredaktör för IJRR under många år träffade jag första gången docent Sven-Uno Marnetoft. Han var intresserad för arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på Case Management och på Strengths Model (Styrkemodellen). Modellen han arbetar med fokuserar på individens styrkor, förmågor och talanger och inte som är vanligt i andra rehabiliteringsmodeller där man mera fokuserar på problem och svagheter. Arbetslivsinriktade åtgärder och styrkemodellen är i dagens läge ytterst aktuella, om vi vill att personer med olika funktionshinder ska lyckas bättre i sin rehabilitering och dagliga livsföring.

Marnetoft och jag har sedan 2007 haft ett nära vetenskapligt samarbete. Marnetoft är en kompetent medlem i styrelsen i den internationella rehabiliteringsorganisationen EFRR och är medlem i redaktionen för tidskriften IJRR. Som mångvetenskaplig forskare och utvecklare inom rehabiliteringsområdet har Marnetoft varit en välkommen föreläsare vid internationella forskningskongresser och hans artiklar har varit mycket välkomna i många vetenskapliga tidskrifter och uppskattad av dess läsare. I maj 2015 ledde han som ordförande för den vetenskapliga kommitteen EFRRs rehabiliteringskongress i Helsingfors. Under kongressen hölls också i hans regi ett framgångsrikt symposium om Case Management med fokus på Strengths Model.

Jag vill speciellt rikta ett varmt tack till Sven-Uno Marnetoft för samarbetet mellan Sverige och Finland inom rehabiliteringsområdet där han varit en mycket kompetent och drivande kraft i många år. Han har varit en uppskattad gäst och föreläsare vid våra forsknings- och rehabiliteringskongresser i Finland. Vi har i många och givande diskussioner kunnat byta våra kunskaper på organisatorisk och vetenskaplig nivå gällande arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder och case management. Marnetoft har väckt vårt intresse i att försöka implementera Strengths Model (Styrkemodellen) i vårt samhälle och samarbetet med Marnetoft om detta arbete fortsätter.

Juhani Wikström är professor h.c. och har varit specialist i neurologi vid Helsingfors Universitet fram till sin pensionering. Hans specialitet är också rehabilitering, geriatri och försäkringsmedicin. De flesta åren arbetade han vid Helsingfors universitetssjukhus som neurolog och som överläkare vid rehabiliteringsundersökningsenheten. Han har också varit Statskontorets (Statens försäkringsbolag) överläkare och chef till sin pensionering år 2007. Andra viktiga poster: Tidigare president för European Forum for Research in Rehabilitation (EFRR), Tidigare huvudredaktör för tidskriften International Journal of Rehabilitation Research (IJRR). Han grundade Föreningen för forskning och utvecklandet av rehabilitering i Finland (KUTKE) och var också dess första ordförande. Wikström har även efter sin pensionering varit en viktig pådrivande kraft för rehabiliteringsfrågor i Finland och är ofta anlitad av den finska regeringen för olika utredningsuppdrag.Therese Rosenkvist

Leg Arbetsterapeut

Jag har gått utbildning till Case manager för Sven-Uno Marnetoft. Utbildningen har gett mig ett positivt redskap att arbeta med mina kunder. Det bästa med utbildningen är att den gett oss alla på arbetsplatsen, oavsett profession ett gemensamt redskap och synsätt. Det känns värdefullt att man i modellen lägger stort fokus på relationen mellan CM och kund vilket framkommit som viktigt i nya studier. Modellen ger mig utökade möjligheter att få arbeta med en helhet kring kunden, som jag tidigare saknat. Att det äntligen finns en person som kan hjälpa kunden att hålla samman allt. Spetsutbildningen har gett mig möjligheten att få handleda kollegor i modellen vilket känns otroligt givande. Så mycket idéer som kommer fram och kan användas för att förbättra återhämtningen för våra kunder. Kan verkligen rekommenderas! 

Therese Rosenkvist
Leg Arbetsterapeut
Socialpsykiatrin, Sjöbo kommun


Britt-Marie Wahlfrid

Boendestödjare

"Har haft förmånen genom min arbetsgivare att genomgå en utbildning i The Strengths Model case managers. Denna modell går ut på att man tittar på brukarnas styrkor. Man gör en Styrkeanalys tillsammans med brukaren där man plockar fram nuvarande styrkor och vad brukaren vill och vilka styrkor han använt sig tidigare av. Samtalet under denna intervju blir mycket givande, många brukare tror inte de har några styrkor, men när vi väl kommer igång och skriver ner, kan de se att även de har styrkor. Det blir betydligt tydligare för brukaren när dom ser det framför sig. Då blir det dessutom lättare för mig att motivera dem. Jag själv kan se att sedan jag började med denna Styrkeanalys har jag fått veta mycket mer om mina brukare än vad jag gjorde innan. Med denna modell kan jag lotsa mina brukare rätt i samhället så de får den rätta hjälpen och det stöd de är berättigade till. Styrkeanalysen är ett levande dokument som är brukarens. I denna modell ingår även Grupphandledning en gång i månaden. I min kommun har vi skapat grupper med våra grannkommuner som också gått denna utbildning. Detta tycker jag är toppen att få träffa nya kolleger. Jag som skriver detta är en Boendestödjare som arbetat inom Social Psykiatrin i tretton år och jag måste få säga att detta är den bästa metod jag haft till hjälp under mina år i mitt arbete med Psykiskt funktionshindrade. Styrka ger möjligheter. Problem ger svårigheter". 

Britt-Marie Wahlfrid 
Boendestödjare vid Ystads kommun.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB